Thành lập Công ty Phát triển công nghiệp Shineroad Thượng Hải

29- Tháng 1 -1996

Thành lập trụ sở Công ty Công ty Phát triển công nghiệp Shineroad Thượng Hải tại thành phố Thượng Hải

Thành lập Nguyên liệu Thực phẩm Shineroad Thượng Hải.

10- Tháng 1, 2011,
Công ty Nguyên liệu Thực phẩm Shineroad Thượng Hải được thành lập

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.

Establishment of Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd.

On Jan. 10, 2011,
Shanghai Shineroad Food Ingredients Co.,Ltd. was set up inShanghai.